Genforeningsstenen i Gjerrild

Placering:
Hvor Hestehavevej går ud i Stokkebro.
Opstillet år:
1920
Anledning:
Genforeningen
På initiativ af:
Gårdejer Rasmus Villumsen,
  
samt gårdforpagter Valdemar Thrane og slagter Vilhelm Hansen, begge Stokkebro
Tekst:

Genforeningen
19 CX 20
Saa maatte Lænken briste
Vi sige Herren Tak
I Haabet om de sidste
som Smertens Bæger drak

Materiale:
Natursten.
Financiering:
Frivillige bidrag fra sognets beboere, og delvis vederlagsfrit arbejde af de stedlige håndværkere

Genforeningssten i Gjerrild B0632

Genforeningsstenen står på trekants-anlæg, hvor Hestehavevej går ud i vejen Stokkebro i forbindelse med byen Stokkebros flaganlæg. Anlægget er omkranset af mindre sten og et lavt rækværk i træ.

Efter at tanken i nogen tid havde været drøftet mand og mand imellem blev der omkring ved 9.’ juli 1920 nedsat et udvalg bestående af gårdejer Rasmus Villumsen, Gjerrild, gårdforpagter Valdemar Thrane, Stokkebro og slagter Vilhelm Hansen samme sted, til at tage sig af sagen. En passende sten blev skænket af gårdejer Marius Sørensen, Stokkebro og rejst i udkanten af Stokkebro by ved vejen og tæt ved skellet mod Gjerrild by.
På stenen kom til at stå følgende indskrift, hugget af sten- og billedhugger J. Øvlesen, Grenaa:

Genforeningen
19 CX 20
Saa maatte Lænken briste
Vi sige Herren Tak
I Haabet om de sidste
som Smertens Bæger drak

Verset er forfattet af Pastor Vilhelm Gregersen, tidligere sognepræst i Hornslet, da pensioneret og boende i Gjerrild.

Stenen indviedes ved en festlighed lørdag den 31. juli 1920, hvor over 1000 mennesker deltog. Til indvielsen var indbudt som særlige hædersgæster, sognets gamle veteraner og til lige skolebørnene fra Gjerrild og Stokkebro skoler. Sognepræst, pastor I. Christian Knudsen holdt indvielsestalen ved stenen, hvorefter denne afsløredes og overdroges til byens værn og fred. Herefter gik den store forsamling i festligt optog med faner og de gamle veteraner i spidsen under afsyngelse af: Den tapre Landsoldat, til Gjerrild Kro hvor man bænkede sig – over 100 deltagere – ved kaffebordet. Børnene over hundrede i tal, beværtedes i haven, medens de unge på grund af pladsmangel måtte vente, indtil de ældre var forsynede.

Ved kaffen talte pastor Vilhelm Gregersen for veteranerne. Taleren, der var sønderjyde og født i Flensborg, bragte veteranerne en tak fra Sønderjylland. Sognefoged Chr. Thorsen talte for de faldne og udtalte et: Ære være deres minde. Flere sange blev sunget.

Pengene til stenens opstilling, pladsens regulering, hugning af indskriften m.m. indkom ved frivillige bidrag fra sognets beboere. En del arbejde udførtes af de stedlige håndværkere delvis uden vederlag. Ovenstående redegørelse skyldes Chr. Knudsen, sognepræst i Gjerrild 1916-21.

Genforeningssten i Gjerrild B0431

Stenens oprindelige plads
Postkort fra 1932

Stenen stod oprindelig <på hjørnet af Stokkebro og Troldhøjvej>, men er blevet flyttet flere gange og i 19xx flyttet til sin nuværende plads på grund af …..