Genforeningsstenen i Lyngby

Placering:
Hjørnet af Lyngbyvej og Fladstrupvej i Lyngby.
Opstillet år:
1920.
Anledning:
Danmarks genforening 1920.
På initiativ af:
Beboerne i Lyngby.
Tekst:

  
    C.IX     C.X
  
    1864    1920

  
Tak for Trofasthed
  
og Viljers blanke Staal
  
men Sønderjylland vundet
 
det er Danmarks Maal

Materiale:
Natursten.
Financiering:
Beboerne i Lyngby.

Genforeningsstenen_i_Lyngby_14-1

Genforeningsstenen i Lyngby står på hjørnet af Fladstrupvej og Lyngbyvej på en lille grusbelagt plads forsynet med en flagstang og omkranset af en klippet hæk .

I sommeren 1920 samledes beboerne i Lyngby om at rejse et mindesmærke for genforeningen, og på Djurslands Højskole (det nuværende plejehjem) holdt man foredrag for alle interesserede om Sønderjyllands historie og natur.

Stenen blev hentet fra en gravhøj på Chr. Meiniches mark ved Søby og blev trukket af fire heste til Lyngby, hvor den blev opstillet på pladsen foran det i 1876 nedlagte seminarium (nu Fladstrupvej 53). Man lavede et fundament til stenen i form af en jordhøj belagt med sten. Omkring selve mindestenen anbragtes en kreds af sten forbundet med en jernkæde. Bag stenen rejstes en flagstang, og byens kvinder skænkede et dannebrogsflag. Lærer Østergaard og Gårdejer Kristen Kristensen forfattede indskriften.

Genforeningsstenen_i_Lyngby_14-2

Genforeningsstenen på sin oprindelige plads

Mindestenen blev afsløret ved en højtidelighed den 15. august 1920. I Grenaa Folketidende den 11. august kunne man læse:

En genforeningssten i Lyngby

I Lyngby har man i de sidste Dage haft travlt med at rejse en Genforeningssten. Den er fundet ved en Kæmpehøj paa Chr. Meiniches Mark i Søby, og fire Heste har trukket den til Lyngby.

Skomager Jensen har med stor Agtværdighed overladt Bymændene sin Have foran Seminariet. Den er nu ryddet, og i Søndags rejste Borgerne Stenen, som er 4 alen høj og i hele sin Form pragtfuld og mægtig. Hele Anlæget kranses af en 16-17 store Sten, der forbindes med hinanden ved en kraftig Jernlænke. Hr. Proprietær Nielsen paa Nygaard har foræret en Flagstang og Byens Kvinder et Flag.

Når hele Anlæget er færdigt, bliver det meget smukt, en Pryd for den gamle, hyggelige By, og for de kommende Slægter en Mindelse om den store Lykke, Danmark oplevede 1920. Stenen vil hver Dag tale sit stærke Sprog. Forsiden af Stenen er prydet med to store Monogrammer: Chr. 9. 1864 og Chr. 10. 1920, samt følgende Linier:

“Tak for eders Troskab og Viljers blanke Staal, men Sønderjylland vundet er Danmarks Maal.”

I disse Linier er lagt et Haab og en Tro paa, at der ogsaa for de kommende Slægter bliver en Genforening.

Det hele Forehavende har været stærkt samlende. Ingen har sparet sig, og er man end sent paa Vej, bliver det til Gengæld saare smukt. Et Navn bør nævnes: Gaardejer Kristen Kristensen paa Lyngby Mark. Hans Kærlighed til Sagen har været stærkt ansporende for alle.

Paa Søndag Aften samles man til Fest paa Skolen. Pastor Lytzen taler ved Stenen, Forstander Sieverts taler om Stormen paa Dybbøl 18. April 1864, og den kendte Møller Anton Houborg fra Haderslev holder Hovedtalen. Byens Veteraner er Hædersgæster. Festen slutter med fælles Kaffebord. M.S.

I de gamle bygninger fra Lyngby Seminariums tid findes nu Grenaa Kommunens kontor for pædagogisk og psykologisk rådgivning. Der er indrettet parkeringsplads, hvor genforeningsstenen før stod. Anlægget omkring mindestenen er sløjfet, og selve stenen er flyttet til den lille plads på den modsatte side af Fladstrupvej.