Mindesten for E.A.P.Benzon

Placering:
Hvor Hestehavevej og Grenaavej vejen deler sig mod Gjerrild og Sostrup
Opstillet år:
Få år efter Benzons død i 1888
På initiativ af:
Godsets beboerne
Tekst:
Se nedenfor
Materiale:
Granit og natursten.
Finansieret af :
? Benzon 9541 Ernst August Pyrmont v. Benzon (f. 23 jul. 1827 – d. 10 jul. 1888) var til Stamhuset Benzon, en Søn af Jacob v. Benzon, der oprettede Stamhuset Benzon, og Christiane Albertine Wilhelmine Flindt, Hofjægermester, gift 9/12 1849 med Charlotte Freiesleben, f.16/9 1828. (De fik ingen børn.) ejer af Sostrup gods fra 1840 til 1888

I 1829 blev godset Scheel af den kongelige kasse solgt til ritmester Jacob von Benzon, der straks ved overtagelsen lod Sostrup omdøbe til Benzon og indgå i stamhuset Benzon. Stamhuset omfattede foruden Sostrup også bl.a. Skærvad, Ørbækgård og Stensmark. Landbruget havde vanskelige vilkår i begyndelsen af det 19. århundrede, og Benzons investering kunne ikke forrente sig. Han klarede sig mindre godt og måtte afstå to tredjedele af sin godsmængde, da der i 1839 blev nedsættes en kommission, der skulle undersøge stamhusets økonomi og udrede restancerne. En række af stamhusets gårde, bl.a. Skærvad, Ørbækgaard og Stensmark, blev solgt fra, og kun selve Sostrup blev bevaret i stamhuset. Året efter at stamhuset var blevet reduceret betragteligt, døde Jacob von Benzon, og hans enke overtog administrationen af godset, da deres søn kun var 12 år. Enken, Albertine Benzon, formåede – sikkert godt hjulpet på vej af de gunstige vilkår for landbruget som indfandt sig omkring 1830 – at stabilisere Sostrups økonomi.

Bedre gik det hans søn Ernst August Pyrmont von Benzon, under hvem skovarealet voksede fra 700 til 2300 tønder land. Han istandsatte hovedbygningen og forhøjede slottets sydøstlige tårn, hvor der indrettedes stjerneobservatorium og en stor oldtidssamling, som i dag er på Grenaa Museum.

Én af Ernst von Benzons store passioner var jagt, men også sejlads havde hans interesse. Gennem tiden ejede han i alt tre lystfartøjer; først en slup, dernæst en såkaldt forenagter-skonnert og endelig en lystskonnert, alle tre bar navnet Tumleren og var så forsynet med et I, II og III. Med den sidste store lystskonnert gjorde han i 1876 en mægtig rejse, som med udgangspunkt i Gjerrild Bugt gik til Sydamerika. Her sejlede man ca. 1.500 km op ad La Plata Floden til Asuncion og derfra videre med en lokal damper til en plads 10 mil nord for sammenløbet af Rio Paraguay og Rio Parana. Her skulle man gå på jagt og studere skovbrug. I togtet deltog bl.a. Dr. Phil. William Sørensen. Han skulle på stedet også studere naturlivet, særligt lydorganerne hos nogle fisk, maller og karpelaks samt anatomien hos nogle stankelben, som ikke levede i Danmark. Da man via Madeira kom hjem til Danmark, blev flere af effekterne afleveret til Naturhistorisk Museum; gevirer, opsatser og andre trofæer blev ophængt på Benzon.

Det var et velkonsolideret gods, han efterlod ved sin død i 1888. Han var barnløs og da han ingen brødre havde der kunne overtage godset, gjorde han sin søster Albertine til godsets arving. Det udløste vilde protester fra Ernst von Benzons onkel i England, Herman von Benzon, der bestred den kvindelige arveret. Herman von Benzon drog med sin ældste søn Allan von Benzon til Grenaa for ad rettens vej at vinde adkomsten. Han tabte med glans ved alle retsinstanser. Ydermere idømte Højesteret ham en klækkelig bøde for ved Landsoverretten i Viborg at have fremsat en mængde i høj grad utilbørlige og fornærmelige beskyldninger. Afgørelsen hindrede ikke sønnen Allan von Benzon i vedblivende at hævde sin ret til godset. Han tog livsvarigt ophold i Grenaa, hvor han blev støttet af venner i byens bedre borgerskab, i hvis hjem han stadig kom og havde et vist underhold. Benzon gods kom på skrump i de følgende generationer og den sidste adelige besidder, Ib de Mylius-Benzon forlod skuden i 1943. Stamhuset blev et aktieselskab, og under statens konfiskation fra 1945 til 47 var det flygtningelejr. Senere blev det til en kostskole under Torben Brix, hvor fri opdragelse gjorde mishandling af inventaret til en myte. Godsejer Harald Mark overtog ejerskabet i 1952 med planer om et protestantisk johanniterkloster. Det glippede. Tomhed og forfald syntes at blive Sostrups skæbne. Indtil de glade nonner fra Lejre rykkede ind.

Efter Ernst von Benzons død blev der opstillet en mindesten over ham i form af en obelisk i Nederskoven, hvor vejen fra Tornled deler sig i Hestehavevej og Grenaavej.

Tekst på mindestenen:

E.A.P.Benzon
Kammerherre
Hofjægermester
Ridder af Dannebrog
født 23 Juli 1827
død 10 Juli 1888

Rejst i taknemmelig
erindring
af godsets beboere

Midlerne til mindestøtten var indsamlet blandt godsets fæstebønder. Dog var ikke alle lige enige i, at den afdøde kammerherre skulle hyldes på den måde. En nat blev støtten væltet og udsat for hærværk, hvorved der var slået et stykke af støttens ene hjørne.
Gerningsmanden eller mændene blev aldrig fundet, dog havde politiet mistanke til den lokale socialismes førstemand, typograf Blomberg i Grenaa. Han blev arresteret og sigtet men aldrig dømt, da det endelige bevis åbenbart manglede.

Stenen blev rejst igen og ikke antastet siden.

Ernst von Benzon