Mindesten og buste for C. J. Momme

Placering:
Grenaa Lystanlæg.
Opstillet år:
Mindestenen: 1919, senere anvendt som sokkel for busten.
  
Busten: 1940.
På initiativ af:
Mindestenen: Grenaa kommune.
  
Busten: En monumentkomité med Hellemann Nielsen som formand.
Tekst:
GRUNDLÆGGELSEN AF
   
GRENAA LYSTANLÆG
  
SKYLDES VÆSENTLIG
  
OFFERVILLIEN HOS
  
DEN GODE BORGER
  
KONSUL C. J. MOMME
Materiale:
Bronzebuste på granitsokkel.
Kunstner:
Eva Langkau.
Finansieret af:
Mindestenen: (nuværende sokkel) Grenaa kommune.
  
Busten: private bidrag, Grenaa kommune samt overskud fra en byfest.

Mindebuste_for_C._J._Momme_11-3 B5463

Niels Christian Johansen Momme (1831-1916) blev født i nærheden af Randers. I 1856 fik han borgerskab i Grenaa, med tilladelse til at drive købmandshandel. I de følgende år arbejdede han sig op og blev en af byens matadorer, storkøbmand og konsul. I 1877 ønskede kommunen at udvide det gamle anlæg, som udgjorde arealet mellem Randersvej og Parkvej. C. J. Momme påtog sig at finansiere udvidelsen og derefter at betale til vedligeholdelsen af anlægget. Af hans øvrige godgørende arbejde kan nævnes, at han i 1894 lod opføre en stiftelse i Østergade for otte enlige og fire ægtepar “værdige og trængende Arbejdere og Arbejdersker i Grenaa”, og han støttede hjemmet til sin død i 1916. – Man kan læse mere om C. J. Momme i Carl Svenstrup: Grenaa bys historie.


Mindestenen for C. J. Momme
blev afsløret den 8. november 1919. Grenaa Byråd havde taget initiativet, og herom kunne man i Dagbladet Djursland den 4. februar 1919 læse følgende:

I Byraadets Møde i Gaar stillede Borgmester Vogelius, Former Rasmussen, og Urmager Sørensen følgende Forslag: For at det ikke skal gaa af Glemme, men ogsaa mindes af senere Slægter, hvad Grenaa Kommune skylder afdøde Konsul Momme for hans Virksomhed og Ofre for Byens Lystanlæg, foreslaar vi, at der i Lystanlæget paa et passende Sted rejses en Mindesten med saalydende Paaskrift: “Tilvejebringelsen af Grenaa Bys Lystanlæg skyldes i væsentlig Grad Grenaa-Borgeren, Konsul C. J. Mommes Offervilje”. Forslaget vedtoges uden Diskussion.

 Mindesten_for_C_J_Momme_11-3 B2605

I 21 år stod mindestenen uden buste. Af fotografier fra den tid kan vi se, at den ved visse lejligheder har været pyntet med blomster på toppen.

Busten af C. J. Momme blev afsløret ved en mindehøjtidelighed den 8. september 1940 i overværelse af et par hundrede mennesker. Der blev holdt taler af boghandler Hellemann Nielsen, Borgmester Pallesen og viceskoleinspektør C. Svenstrup. Hellemann Nielsen havde sat sig i spidsen for en monumentkomité, som havde arbejdet på at få opstillet en buste. Man havde iværksat en indsamling, som havde indbragt 700 kr. Kommunen havde bidraget med 400 kr. En byfest havde givet et overskud på 200 kr. Konsul Secher havde givet 15,75 kr. Ialt 1315,75 kr. Dette var tilstrækkeligt til at dække udgifterne til billedhugger, bronzestøber og fragt. Mindesmærket blev overdraget til kommunen, som påtog sig at sørge for vedligeholdelsen.

Mindebuste_for_C._J._Momme_11-2

Eva Langkau, billedhugger, født i Polen i 1881, død i København i 1952. Hun blev uddannet på kunstakademiet i København og i Berlin. Hun var desuden elev af Elna Borch (se “5. maj stenen”). Hun arbejdede især med mindre dyreskulpturer og portrætbuster. Busten af C. J. Momme er udført efter et fotografi. Se iøvrigt Weilbach: Dansk Kunstnerleksikon (1995).